องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย - ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ อบจ.เชียงราย
๒๘ กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

หน่วยงานภายใน

งานบริการประชาชน

 

ประกาศรับสมัคร/โอนย้าย

แนะนำเว็บไซต์

 
 
 

 

ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

     

           คำสั่ง อบจ.เชียงราย เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเเชียงราย           

 

           คำสั่งจังหวัดเชียงราย เรื่อง แก้ไขปรับปรุงคำสั่งการมอบอำนาจในการดำเนินการตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

   

           ประกาศ อบจ.เชียงราย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย "องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ใสสะอาด"

           ประกาศ อบจ.เชียงราย เรื่อง ประกาศใช้ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๙

  

           ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๙

 

           ประกาศจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

    

           คำสั่งการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

           หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติของศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

    

           คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการกระจายอำนาจการตัดสินใจ

    
 

พยากรณ์อากาศ

Online

We have 50 guests and no members online