องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย - วิสัยทัศน์ พันธกิจ
๒๘ กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

หน่วยงานภายใน

งานบริการประชาชน

 

ประกาศรับสมัคร/โอนย้าย

แนะนำเว็บไซต์

 
 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
วิสัยทัศน์

เชียงรายเมืองน่าอยู่  ประตูทองสู่อาเซียน

พันธกิจ

     4.2.1 พัฒนาด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน
     4.2.2 พัฒนาการศึกษาอบจ.เชียงรายให้เป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการด้านภาษาและด้านกีฬา
     4.2.3 เสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างบูรณาการ
     4.2.4 อนุรักษ์ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
     4.2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถาน  ตลอดจนส่งเสริมจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองศิลปิน
     4.2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้ประชาชนมีรายได้ สานต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น(OTOP)โดยพัฒนาคุณภาพและการบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชนและท้องถิ่น(OTOP)
     4.2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์  บนพื้นฐานของการพัฒนาตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง
     4.2.8 ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
     4.2.9 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาจังหวัดชียงรายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมล้านนาในกลุ่มประชาคมอาเซียน
     4.2.10 ส่งเสริมการกีฬา การออกกำลังกายของประชาชนและพัฒนาสถานที่ออกกำลังกายให้มีความเหมาะสม
     4.2.11 เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและปลอดภัยจากยาเสพติด
     4.2.12 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งที่จำเป็นเพื่อเอื้อต่อการค้าและการลงทุนในท้องถิ่น และเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
     4.2.13 พัฒนาสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อรองรับภัยพิบัติ
     4.2.14 การพัฒนาคุณภาพชีวิตการสังคมสงเคราะห์ให้กับเด็ก เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาส
     4.2.15 พัฒนาการเมืองการบริหารและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
     4.2.16 ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล

    
 

พยากรณ์อากาศ

Online

We have 60 guests and no members online