มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018
25 ธันวาคม 2561 - 13 มกราคม 2562 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก

หน่วยงานภายใน

งานบริการประชาชน

 

ประกาศรับสมัคร/โอนย้าย

ประกาศงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน

แนะนำเว็บไซต์

 
 
 

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday569
mod_vvisit_counterYesterday2429
mod_vvisit_counterThis week11394
mod_vvisit_counterLast week14858
mod_vvisit_counterThis month28304
mod_vvisit_counterLast month80558
mod_vvisit_counterAll days204880

Online Now: 33
Your IP: 54.167.15.6
,
Today: December 13, 2018

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย

เมืองแห่งการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย

 

     ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS

     ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

     ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ

     ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

     ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

     ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

วิสัยทัศน์

ยึดหลักธรรมาภิบาล ทำงานแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า พัฒนาคุณภาพชีวิ ประชาชนมีความสุข

 

     ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS

                    กลยุทธ์ ๑.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน

                   กลยุทธ์ ๑.๒ พัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร

                   กลยุทธ์ ๑.๓ พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS

                   กลยุทธ์ ๑.๔ พัฒนาด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร

 

     ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

                     กลยุทธ์ ๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                    กลยุทธ์ ๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล

                    กลยุทธ์ ๒.๓ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน

                    กลยุทธ์ ๒.๔ ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

 

      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

                    กลยุทธ์ ๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐานการศึกษา

                    กลยุทธ์ ๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ

                    กลยุทธ์ ๓.๓ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน

                    กลยุทธ์ ๓.๔ ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น

                    กลยุทธ์ ๓.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข

 

      ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

                    กลยุทธ์ ๔.๑ รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

                    กลยุทธ์ ๔.๒ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                    กลยุทธ์ ๔.๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเล็กทรอนิกส์ และปัญหาแรงงานต่างด้าว

                    กลยุทธ์ ๔.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

  

     ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหสมบูรณ์และยั่งยืน

                     กลยุทธ์ ๕.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                    กลยุทธ์ ๕.๒ ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย และมลภาวะ

                    กลยุทธ์ ๕.๓ ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน

 

      ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร

                    กลยุทธ์ ๖.๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

                    กลยุทธ์ ๖.๒ พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายหลักธรรมาภิบาล

                    กลยุทธ์ ๖.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน

                    กลยุทธ์ ๖.๔ พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี