หน่วยงานภายใน

งานบริการประชาชน

 
dumrong01

ประกาศรับสมัคร/โอนย้าย

ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำเว็บไซต์

 
 
 

ศูนย์วัฒนธรรมนิทัศน์และพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงราย ๗๕๐ ปี

          จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน มีมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีความสำคัญและทรงคุณค่ามากมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ตระหนักถึงคุณค่าเรื่องภูมิหลังของท้อง ถิ่น พัฒนาการทางสังคม ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ชนชาติพันธุ์ จึงให้การสนับสนุนส่งเสริมและการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของ ท้องถิ่น โดยการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมนิทัศน์และพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงราย ๗๕๐ ปี เพื่อร่วมฉลองเมืองเชียงราย ๗๕๐ ปี และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมล้านนา และชนเผ่าชาติพันธุ์ต่างๆในจังหวัดเชียงราย หอวัฒนธรรมเชียงราย หอศิลป์ถิ่นล้านนา พิพิธภัณฑ์เมืองเชียงราย ข่วงเมือง และหอสมุด ๑ ล้านแล่ม รวมทั้งโครงการปรับปรุงเส้นทางเดินเท้า บริเวณแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวกลางใจเมืองให้เป็นเส้นทางเดินเท้า เพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในเมืองเชียงราย เพื่อให้สถานศึกษาในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงมีแหล่งเรียนรู้ทาง วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมล้านนา และชนเผ่าชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย อันจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าอีกแห่งหนึ่งของประเทศ

          ภายในศูนย์วัฒนธรรมนิทัศน์และพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงราย ๗๕๐ ปี ประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมล้านนา และชนเผ่าชาติพันธุ์ต่างๆในจังหวัดเชียงราย อาทิเช่น

 

หอประวัติเมืองเชียงราย

          หอประวัติเมืองเชียงราย เป็นส่วนหนึ่งภายในศูนย์วัฒนธรรมนิทัศน์และพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงราย ๗๕๐ ปี โดยการปรับปรุงอาคารหอประชุมเม็งรายอนุสรณ์เดิม จัดขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านภูมิหลังของท้องถิ่น พัฒนาการทางสังคม ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ในส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการภายในได้จัดแสดงเนื้อหานับตั้งแต่ยุคสมัยก่อน ประวัติศาสตร์ ยุคของการสร้างบ้านเมือง การเปลี่ยนแปลง จนกระทั่งเป็นเมืองเชียงรายในปัจจุบัน นอกจากนั้นยังจัดแสดงเรื่องราววิถีชีวิตภูมิปัญญา การเมืองการปกครองและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันน่าภูมิใจของคนเชียงราย ซึ่งทั้งหมดนี้นำเสนอด้วยแบบจำลองผสานสื่อที่ทันสมัย ทั้งสไลด์ วีดีทัศน์ ซอฟแวร์ หุ่นจำลอง บอร์ดกราฟฟิค และภาพประกอบคำบรรยายที่ทันสมัยสวยงามน่าสนใจ และง่ายต่อการเรียนรู้โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการภายในเป็น ๙ โซน

 

โซนแอ่วเยือนหอประวัติเมือง(ส่วนต้อนรับประชาสัมพันธ์)
เจ้าหน้าที่แนะนำรายละเอียดของแต่ละส่วนในการจัดแสดง

 

โซนที่ ๑ ก่อร่างสร้างเมืองเชียงราย
          กล่าวถึงตำนานเมืองพญานาค การค้นพบวัฒนธรรมหิน ยุคสังคมเกษตรกรรม ยุคสังคมล่าสัตว์ ยุคแคว้นโยนกไชยบุรีศรีช้างแสน ฯลฯ
          การเริ่มต้นด้วยคำถาม ให้ผู้เยี่ยมชมรับรู้ชวนค้นหาข้อมูล และติดตามข้อมูลที่แสดงให้หาคำตอบในโซนต่อไป มีการจัดแสดงข้อมูลคำถาม/ตอบ และตอบโต้ด้วยคอมพิวเตอร์ระบบทัชสกรีน

 

โซนที่ ๒ ร่องรอยไหนในถิ่นฐาน
          มีการจัดแสดงหลักฐานการค้นพบทางประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับถิ่นฐานในอดีตที่ได้มีการค้นพบ ในทางโบราณคดี ในรูปแบบของการแสดงจำลองวัตถุจริง และให้ข้อมูลด้วยสื่อมัลติมีเดีย
          ต่อเนื่องจากโซนที่ ๑ กล่าวถึงยุคประวัติศาสตร์ก่อนสมันอาณาจักร ยุคแคว้นเชียงราย(มังราย) ยุคสมัยอาณาจักรล้านนา ราชวงค์มังราย ยุคสมัยประเทศราชของพม่า ยุคฟื้นม่าน ยุคประเทศราชของสยาม เวียงกุมกาม อาณาจักรหริภุณไชย การสร้างเวียงเชียงราย เมืองหิรัญนครเงินยาง เวียงปรึกษา แคว้นโยนกนาคนคร นอกจากนั้นยังแสดงเกี่ยวกับโบราณวัตถุที่ค้นพบในแต่ละยุค ฯลฯ

 

โซนที่ ๓ เล่าแจ้งแถลงไข
         ในห้องนี้จะเป็นเธียร์เตอร์สำหรับ ๓๒ ที่นั่ง สำหรับการบรรยายและฉายภาพโดยเครื่องโปรเจคเตอร์ไปยังจอภาพบนเวทีด้านหน้า โดยเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเมืองเชียงราย และพญามังรายมหาราช ความยาว ๑๑.๔๕ นาที

 

โซนที่ ๔ เมืองโบราณ อาณาจักรล้านนา
          มีการจัดแสดงหุ่นจำลอง พื้นที่ภูมิประเทศของจังหวัดเชียงราย และอาณาเขตโดยรอบ รวมทั้งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการสร้างเมือง
          ในบริเวณนี้จะมีการแสดงหุ่นจำลองพื้นที่ภูมิประเทศของจังหวัดเชียงราย และอาณาเขตโดยรอบ รวมทั้งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ไม่ว่าเป็นเครื่องปั้นดินเผา พับสา แสดงเมืองโบราณแห่งอาณาจักรล้านนา ร่องรอยประตูเมืองและกำแพงเมือง แหล่งเตาเวียงกาหลง กฏหมายมังรายศาสตร์

 

โซนที่ ๕ พญามังรายมหาราช
          ในโซนนี้จะมีการจัดแสดงพระรูปจำลอง พระราชประวัติของพญามังรายมหาราช การสถาปนาอาณาจักรล้านนา ลำดับกษัตริย์ราชวงค์มังราย ฯลฯ

 

โซนที่ ๖ สู่เมืองเชียงราย
          ในโซนนี้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงจากเวียงไชยบุรี สู่หิรัญนครชัยบุรีศรีเชียงแสน การตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า จนกระทั่งกลับสู่อิสรภาพ เมืองพันธุมติรัตนอาณาเขต มณฑลพายัพ ประกาศยกเมืองเชียงรายเป็นหัวเมืองจัตวารวมอยู่ในมณฑลพายัพ หอระมานหรือตราประจำเมืองในอดีต จนพัฒนารูปแบบการปกครองจนแบ่งออกเป็น ๑๘ อำเภอ นอกจากนั้นยังแสดงประวัติความเป็นมาของแต่ละอำเภอ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับสะดือเมืองอย่างละเอียด ประวัติเกี่ยวกับพระอารามหลวง อันได้แก่ วัดพระแก้ว วัดพระสิงห์ วัดเจ็ดยอด ประตูเมืองเชียงราย จำนวน ๑๒ ประตู ความรู้เกี่ยวกับทักษา ทักษาตามวันเกิด ฯลฯ

 

โซนที่ ๗ ความรู้อยู่รอบตัว
          แสดงเกี่ยวกับศาสนสถานสำคัญของเมืองเชียงราย ได้แก่ประวัติของวัด ๑๐ วัด และพระธาตุ ๙ จอม การจัดแสดงสื่อให้ผู้เข้าชมเห็นถึง การหาความรู้ มองเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์จากสิ่งรอบตัว และบริเวณที่คุ้นเคย โดยจะเสริมทักษะในการสังเกต โดยการทดสอบกับชุดคอมพิวเตอร์มัลติมีเดี่ยที่จัดเตรียมไว้ก่อนบริเวณทางออก

 

โซนที่ ๘ ห้องสมุดหอประวัติ
          มีการตกแต่งห้องหนังสือในลักษณะร่วมสมัย การตกแต่งแบบคลาสสิค แต่ยังมีอุปกรณ์บริการที่ทันสมัย เอื้ออำนวยในการค้นคว้าได้อย่างรวดเร็ว ฯลฯ

 

ศูนย์วัฒนธรรมนิทัศน์และพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงราย ๗๕๐ ปี
เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ (ฟรี!!! ไม่เสียค่าเข้าชม)
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลาทำการ  09.00 - 17.00 น.

โทรศัพท์/โทรสาร : 053-601760

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ศูนย์วัฒนธรรมนิทัศน์และพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงราย ๗๕๐ ปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ถนนอุตรกิจ ตำบลรอบเวียง อำเถอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

    
m5

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1909
mod_vvisit_counterYesterday4560
mod_vvisit_counterThis week13571
mod_vvisit_counterLast week16808
mod_vvisit_counterThis month65981
mod_vvisit_counterLast month102833
mod_vvisit_counterAll days2713265

Online Now: 82
Your IP: 34.201.11.222
,
Today: February 25, 2021

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง