องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย - หัวหน้าส่วนราชการ
๒๘ กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

หน่วยงานภายใน

งานบริการประชาชน

 

ประกาศรับสมัคร/โอนย้าย

แนะนำเว็บไซต์

 
 
 

หัวหน้าส่วนราชการ

     
   นายเทอดเกียรติ สุกใส
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
     
   
นายบรรเจิด ภูสมศรี
รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย 
  นางนุชนารถ  วดีศิริศักดิ์
รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย
     

  

 นายดรุณพัฒน์ อินดี
หัวหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 นายบรรเจิด ภูสมศรี
รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการช่าง
 นายเกียรติคุณ จันแก่น
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
     
     

นางนภาภัณฑ์  ต่วยชะเอม

ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

นายสมศักดิ์ ไชยชมภู
ผู้อำนวยการกองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นางอนงค์ เยาว์ธานี
ผู้อำนวยการกองคลัง
     
นางศศิธร  ดวงใจประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
  นางทัชชา  สามัคคีนิชย์
ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

น.ส.ไพรวรรณ์  อารีย์
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

     

     

   
  นางนุชนารถ  วดีศิริศักดิ์
รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
   
     
     
    
 

พยากรณ์อากาศ

Online

We have 54 guests and no members online