หน่วยงานภายใน

งานบริการประชาชน

 

ประกาศรับสมัคร/โอนย้าย

หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
     

     

    

   

  

(ว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
     
   
นายบรรเจิด ภูสมศรี
รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย 
  นางนุชนารถ  วดีศิริศักดิ์
รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย
     

  

 นายดรุณพัฒน์ อินดี
หัวหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 นายสมชาติ วัฒนากล้า
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
 นายเกียรติคุณ จันแก่น
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
     
     
นางนภาภัณฑ์  ต่วยชะเอม
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
นายสมศักดิ์ ไชยชมภู
ผู้อำนวยการกองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นางอนงค์ เยาว์ธานี
ผู้อำนวยการกองคลัง
     
 
 นายวัฒนา  ทันเรือน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  นางทัชชา  สามัคคีนิชย์
ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

น.ส.ไพรวรรณ์  อารีย์
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

     
     
     
 นางศศิธร  ดวงใจประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
   
     
    
 
  

พยากรณ์อากาศ

Online

We have 47 guests and no members online

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง