โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 
 

ประวัติโรงเรียน
      
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ถือกำเนิดจากนโยบาย ในการจัดการศีกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและ ประชาชน ในจังหวัดเชียงราย ด้วยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย และผ่านการประเมินความพร้อม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ เริ่มเปิดทำการเรียนการสอน ในระดับช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ขึ้นในปีแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เป็นโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งอยู่ในสนามกีฬากลาง จังหวัดเชียงราย

วิสัยทัศน์
      ภายในปี 2552 โรงเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นสถานศึกษาต้นแบบของการ พัฒนาผู้เรียน เสริมสร้างทักษะทางภาษาและการกีฬา ก้าวสู่ คุณภาพและมาตรฐานความเป็นสากล บนวิถีชีวิตล้านนา และคงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

พันธกิจ

     1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตาม กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
     2. มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยยึดคุณธรรมนำความรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ รับการพัฒนาอย่าง เต็มตามศักยภาพ ตามความถนัดและส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะด้าน อาทิ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) และกีฬาเป็นต้น
     3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้อนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมล้านนา และคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย

ปรัชญาของโรงเรียน
     วิชาการเด่น  เป็นเลิศภาษา  มุ่งพัฒนากีฬาสู่สากล

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน  พระสิงห์หนึ่งเชียงแสน

สัญลักษณ์ของโรงเรียน  รูปวงกลมภายในเป็นรูปช้างเผือก มีปุยเมฆล้อมรอบ

   

 

 

สีประจำโรงเรียน สีชมพู - ฟ้า

  

ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นกาสะลองเงิน

 

เว็บไซต์  www.crpao.ac.th