หน่วยงานภายใน

งานบริการประชาชน

 

ประกาศงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน

แนะนำเว็บไซต์

 
 
 

Articles

   
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
   
   
  คำแถลง ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
   
  คำแถลง งบประมาณประกอบร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
   
  ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
   
  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
   
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
   
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
   
  แผนงานการศึกษา งานบริหารงานท่ั่วไป
   
  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
   
  แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา
   
  แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
   
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
   
  แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ
   
  แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
   
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
   
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
   
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
   
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
   
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
   
  แผนงานอุตสาหรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
   
  แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
   
  แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
   
  แผนงานงบกลาง งบกลาง
   
  รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แผนงานงบกลาง
   
   
   
    

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1440
mod_vvisit_counterYesterday2426
mod_vvisit_counterThis week10911
mod_vvisit_counterLast week16899
mod_vvisit_counterThis month40841
mod_vvisit_counterLast month74031
mod_vvisit_counterAll days356553

Online Now: 32
Your IP: 52.23.192.92
,
Today: February 20, 2019