Articles

      

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

 

           กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

           กรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙