Articles

 

    

 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.เชียงราย 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
(ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๐)
 
    ประกาศ
 
     ส่วนที่ ๑ บทนำ
 
     ส่วนที่ ๒ นโยบายผู้บริหารและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
     ส่วนที่ ๓ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี อบจ.เชียงราย
 
     ส่วนที่ ๔ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบจ.เชียงราย
 
     ส่วนที่ ๕ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี อบจ.เชียงราย  (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)
 
     ส่วนที่ ๖ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 
     โครงสร้างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.เชียงราย 
|| ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ||