Articles

    

 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.เชียงราย
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑)
 
      ประกาศ
 
       ส่วนที่ ๑ บทนำ
 
      ส่วนที่ ๒ นโยบายผู้บริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
      ส่วนที่ ๓ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบจ.เชียงราย
 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ๒
 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๓
 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๔
 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๕
 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๖
 
      ส่วนที่ ๔ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
      ส่วนที่ ๕ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
      โครงสร้างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
       รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.เชียงราย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๑)
 
      รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.เชียงราย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒)
 
|| รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.เชียงราย ๒๕๖๐ ||