Articles

 

 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.เชียงราย
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๒
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒)
 
      ประกาศ
 
       ส่วนที่ ๑ บทนำ
 
      ส่วนที่ ๒ นโยบายผู้บริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
      ส่วนที่ ๓ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบจ.เชียงราย
 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๑
 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๒
 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๓
 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๔
 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๕
 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๖
 
      ส่วนที่ ๔ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
      ส่วนที่ ๕ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
       โครงสร้างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
       รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.เชียงราย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๑)
 
       รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.เชียงราย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒)
 
       รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓)
 
|| รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.เชียงราย ๒๕๖๑ ||