หน่วยงานภายใน

งานบริการประชาชน

 
dumrong01

แนะนำเว็บไซต์

 
 
 

Articles

 

แผนการดำเนินงาน ๒๕๕๘

 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 
 บทนำ
 
 สารบัญ
 
 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบและมีคุณภาพและจัดหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ตามศักยภาพของพื้นที่ให้เป็นโครงข่ายความร่วมมือกับจังหวัดและประเทศ
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
 แนวทางการพัฒนาที่ ๗ ส่งเสริมงานป้องกันและแก้ไ้ขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ปัญหาอาชญากรรม และการค้ามนุษญ์ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาพ สิทธิเสรีภาพและเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนและท้องถิ่น บนพื้นฐานความถูกต้องยุติธรรมและการยอมรับของทุกภาคส่วน
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนา สนับสนุนการใช้เครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการคุณภาพครองคลุมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคเครือข่าย
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารการเมืองการปกครอง
 แนวทางการพัฒนาที่ ๕ พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
 
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนและท้องถิ่นบนพื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรมและการยอมรับของทุกภาคส่วน
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ตามกลักธรรมาภิบาล
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนา สนับสนุนการใช้เครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการคุณภาพครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วมทุคภาคเครือข่าย 
 
 กองแผนและงบประมาณ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมการสร้างและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้ไม่มีงานทำ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) และกลุ่มผู้พิการทั้งในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและหัตถกรรมตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเป็นระบบและมีคุณภาพและจัดหารแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เป็นโครงข่ายความร่วมมือกับจังหวัดและประเทศ
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการพํฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบและการศึกษาตามอัทธยาศัยให้มีคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐาน
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านการศึกษาให้มีคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนงานศาสนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้รับการฟื้นฟู พัฒนาสืบทอดไว้เป็นมรดกท้องถิ่น
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
 แนวทางการพํฒนาที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์โบราณสถานหอจดหมายเหตุ
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือก และป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพ

 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
 แนวทางการพัฒนาที่ ๖ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
 แนวทางการพัฒนาที่ ๗ ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ปัญหาอาชญากรรมและการค้ามนุณย์ภายการบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑๐ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนและท้องถิ่น บนพื้นฐานความถูกต้องยุติธรรมและการยอมรับของทุกภาคส่วน
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนา สนับสนุนการใช้เครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการคุณภาพครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วมทุคภาคเครือข่าย
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารการเมืองการปกครอง
 แนวทางการพัฒนาที่ ๕ พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารการเมืองการปกครอง
 แนวทางการพํฒนาที่ ๖ เสริมสร้างระบบด้านการประสานเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งเพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกัยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 
 กองคลัง
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนา สนับสนุนการใช้เครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการคุณภาพครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วมทุคภาคเครือข่าย 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารการเมืองการปกครอง
 แนวทางการพัฒนาที่ ๕ พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
 
 กองช่าง
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภคและระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ทางระบายน้ำ สะพา่น งานวิศวกรรมจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรและการรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภคและระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 แนวทางการพัฒนาที่  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเป็นระบบและมีคุณภาพและจัดหารแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เป็นโครงข่ายความร่วมมือกับจังหวัดและประเทศ
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 แนวทางการพัฒนาที่ ๕ พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนผลผลิตทางด้านการเกษตร 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนา สนับสนุนการใช้เครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการคุณภาพครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วมทุคภาคเครือข่าย
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารการเมืองการปกครอง
 แนวทางการพัฒนาที่ ๕ พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการพํฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบและการศึกษาตามอัทธยาศัยให้มีคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐาน
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านการศึกษาให้มีคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหนึ่งโรงเรียนสามหลักสูตรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนงานศาสนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้รับการฟื้นฟู พัฒนาสืบทอดไว้เป็นมรดกท้องถิ่น
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
 แนวทางการพํฒนาที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์โบราณสถานหอจดหมายเหตุ
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑๐ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ตามกลักธรรมาภิบาล
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนา สนับสนุนการใช้เครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการคุณภาพครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วมทุคภาคเครือข่าย
 
 กองส่งเสริมคุณภาพและชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมการสร้างและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้ไม่มีงานทำ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) และกลุ่มผู้พิการทั้งในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและหัตถกรรมตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมข่ายการเรียนรู้เกษตรกรในพื้นที่ด้านการผลิค เทคโนโลยีสมัยใหม้ การแปรรูปการจำหน่ายและการตลาดตามแนวพระราชดิริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเป็นระบบและมีคุณภาพและจัดหารแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เป็นโครงข่ายความร่วมมือกับจังหวัดและประเทศ
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการให้บริการเพื่อเป็นการเสริมสร้างมาตรฐานและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือก และป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพ
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑๐ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มนุษย์ได้ใช้ชีวิตอยู๋กับธรรมชาติอย่างสมดุล
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างความร่วมมือและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการดำเนินการอนุรักษ์ การคุ้มครองดูแลการปลูกป่าและบำรุงรักษาป่าไม้ น้ำ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆให้เกิดประโยชน์และเกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืนและตามแนวพระราชดำริ
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน
 แนวทางการพํฒนาที่ ๓ พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรตลอดจนการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนา สนับสนุนการใช้เครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการคุณภาพครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วมทุคภาคเครือข่าย
 
 กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
 แนวทางการพัฒนาที่ ๖ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
 แนวทางการพัฒนาที่ ๘ ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและผู้ประสบภัยสาธารณะ
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
 แนวทางการพัฒนาที่ ๙ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในพื้นที่ประสบเหตุสาธารณภัย
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑๐ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนา สนับสนุนการใช้เครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการคุณภาพครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วมทุคภาคเครือข่าย
 
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุนในท้องถิ่นและการเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ทางระบายน้ำ สะพาน ท่าเทียบเรือ และการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนในเขตจังหวัดเชียงรายและการเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 แนวทางการพัฒนาที่ ๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น พร้อมยกระดับมาตรฐานด้านบริการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการพํฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบและการศึกษาตามอัทธยาศัยให้มีคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐาน
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้าน จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองแห่งศิลปิน
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
 แนวทางการพัฒนาที่ ๗ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีขององค์กร
 
 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 
 แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การใช้บริบทด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัว ชุมชนและสังคม
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน
 
 ตารางสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของจังหวัดเชียงราย จำแนกตามผลผลิต กิจกรรมและโครงการ
 
 สรุปบัญชีแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
 
 
 แผนการดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๕๗ 
  
  
    
m5

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2675
mod_vvisit_counterYesterday3284
mod_vvisit_counterThis week16541
mod_vvisit_counterLast week18838
mod_vvisit_counterThis month27608
mod_vvisit_counterLast month86797
mod_vvisit_counterAll days1934154

Online Now: 34
Your IP: 3.236.59.63
,
Today: July 10, 2020