ยื่นแบบชำระภาษี
เข้าสู่เว้บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
E-office
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง(ผ.ถ.๒๗)
ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย(ผ.ถ.๒๘)